brobyggermetoden

Arbejdsmiljørådgivning kan være en central ressource til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær i små og mindre virksomheder (SMV’er). Men der er brug for en stærkere bro mellem rådgivere og SMV’er til at støtte omsætning af viden og metodeudvikling, så viden kan bringes i spil og give retning for forebyggende tiltag i SMV’erne.

Brobyggermetoden er en konkret metode, som er tilpasset til at understøtte samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er. Metoden er baseret på tre unikke forudsætninger med en række underliggende principper for et godt samarbejde mellem rådgiver og virksomhed.

Læs mere om begrebet vidensbrobygning, om brobyggermetoden og om en række principper for samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er, når det gælder forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær.


Vidensbrobygning som begreb og praksis

Vidensbrobygning (knowledge brokering) er en betegnelse for en proces, hvor såkaldte ’brobyggere’ – det kan være personer, grupper eller organisationer understøtter udveksling af viden mellem forskning og praksis og samarbejder med virksomheder eller myndigheder for at sikre at viden kan anvendes i regelsætning og forebyggelse (fx på arbejdspladsen).

I den praktiske forebyggelse og håndtering af sygefravær består vidensbrobygningen i,

at rådgivere hjælper arbejdspladser med at finde frem til, og tilegne sig den viden, de har brug for, og at arbejdspladser beskriver deres ønsker til handling og hjælper rådgiveren til at indkredse vidensbehov og oversætte viden i praksis.


brobyggermetoden

Brobyggermetoden er baseret på tre evidensbaserede forudsætninger, som er relevante for samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er.

De tre forudsætninger er blevet tilpasset arbejdsmiljørådgivningen, og de er målrettet samarbejdet om at forebygge og håndtere sygefravær på arbejdspladserne:

  1. Personlige og faglige forudsætninger – Evnen til at vide
  2. Relationsopbygning og procesforståelse – Evnen til at gøre
  3. Læring og værditilførsel – Evnen til at være til stede

De tre forudsætninger er løbende blevet konkretiseret i en række bærende kompetencer der kan bane vejen for et succesfuldt brobyggende samarbejde. Principperne bygger på erfaringer fra arbejdspladserne i projektet, og de er tænkt som inspiration for både rådgivere og virksomheder til at understøtte samarbejdet om at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær.


Evnen til at vide: personlige og faglige forudsætninger

Arbejdsmiljørådgivningen er kendetegnet ved en tæt dialog mellem virksomhed og rådgiver. Sammen udforsker de eksisterende erfaringer og udfordringer med stress og sygefravær. Denne fælles viden bliver udgangspunkt for at indkredse vidensbehov og mulige praksisnære tiltag.

Rådgivningen er baseret på høj faglighed og den aktuelt bedste viden om brugbare redskaber og metoder, der kan støtte udvikling af konkrete tiltag i den sammenhæng, som rådgivningen er en del af. Kontakten mellem rådgiver og virksomhed er sket gennem netværk.

Principper Beskrivelse
Forståelse for udfordringer og vidensbehov Handler om at skabe en tæt dialog med virksomhedens om udfordringer og vidensbehov og på den baggrund søge et fælles ståsted til at forebygge og håndtere stress.
Inddrage virksomhedens egen forståelse og erfaringer  Handler om at give virksomheden mulighed for at definere, hvad de selv forstår ved stress og sygefravær, og hvordan de tager udgangspunkt i det.
Forstå virksomheden (kultur) og centrale samarbejdspartneres handlemuligheder Handler om at kunne orientere sig i virksomhedens eksisterende praksisser (for ledelse og koordinering, herunder mødevirksomhed) kultur og sprog med relevans for udfordringer og handlemuligheder i relation til stress og sygefravær.
Kortlægge interne ressourcer Handler om at få afklaret interne ressourcer i virksomheden (roller, viden og redskaber) og eksisterende kapacitet ift. at arbejde med opgaven.
Viden om arbejdsmiljøforskning Handler om at kunne identificere relevant forskningsviden om stress og sygefravær og drøfte, hvordan virksomheden kan tilegne sig den, så den kan bringes i spil på arbejdspladsen.
Værktøjskasse med brugbare metoder Handler om at kunne vurdere og bruge specialiserede metoder og redskaber til at støtte konkrete tiltag. Fx stresstrappen, koncepter for sygefravær, personlig stressprofil mv.

Evnen til at gøre: relationsopbygning og procesforståelse

Arbejdsmiljørådgivningen er kendetegnet ved en gensidig forventningsafstemning mellem rådgiver og virksomhed. Forventningsafstemningen foregår på en ligeværdig måde, som gør, at tingene gribes der hvor arbejdspladsen er.

Rådgivningen har fokus på at kortlægge virksomhedens interne ressourcer på en måde, der anerkender positive tiltag og bevirker, at ledere og medarbejdere er motiverede for at tage hånd om situationen ud fra de løsninger, de selv tror på. Rådgiveren går ydmygt til opgaven og er bevidst om begrænsninger ved egen formåen.

Principper Beskrivelse
Navigere i netværk og brancheindsigt Handler om at være bevidst om, at kendskab til rådgivning og kontakt til virksomheder typisk sker gennem forskellige branchenetværk, hvorfor det er vigtigt at kunne navigere i disse.
Gensidig forventningsafstemning Handler om at forstå virksomhedens ambitionsniveau og afklare rammer for forløb. Vigtigt at undgå at tillægge virksomheder ambitioner, som ikke er deres egne og ikke matcher deres kapacitet.
Ligeværdig tilgang med bevidsthed om ekspertrollen Handler om at være bevidst om sin egen ekspertrolle. Selvom man som rådgiver kommer med høj faglighed om stress og sygefravær, er det centralt at møde mennesker ligeværdigt og gribe tingene, der hvor de er.
Anerkende positive tiltag Handler om at fastholde den gode relation ved fx ikke kun at være faglig kritisk, men også at huske at se det gode i de forebyggelsestiltag, der er til stede i forvejen.
Sikre motivation Handler om at kunne motivere virksomhederne til at arbejde med de løsninger, de selv tror på.
Kende egne begrænsninger Handler om at gå ydmygt til opgaven og også være bevidst om begrænsninger ved egen formåen.

Evnen til at være til stede: læring og værditilførsel

Arbejdsmiljørådgivningen er kendetegnet ved at integrere forebyggelse og problemhåndtering af stress og sygefravær på arbejdspladsen.

Rådgivningen sætter kerneopgaven i fokus for at afdække udviklingsmuligheder, og gør det muligt for ledere og medarbejdere at tilegne sig viden på arbejdspladsen.

Samarbejdet mellem rådgiver og virksomhed er baseret på fælles forståelse og indsigt i arbejdsfællesskabet og arbejdspladsens rammer for at tilpasse og fastholde viden, herunder relevante indgangsvinkler og kompetencer (fx HR, og samarbejdssystemet, arbejdsmiljøgruppen, og deres respektive sprog og roller).

Principper Beskrivelse
Integrere forebyggelse og problemhåndtering Handler om at invitere til, at virksomhederne bliver opmærksomme på den forebyggende del og ikke kun det konkrete problem.
Oversætte viden og metoder Handler om at skabe et fælles sprog omkring mulige udfordringer, metoder, handlemuligheder, og som taler ind i konkrete beslutningsprocesser relateret til løsning af kerneopgaven.
Skabe en kobling mellem ledelse og medarbejdere Handler om at kunne tage højde for, om virksomheden har AMO, TR eller SU, og hvilken rolle de spiller. Mange SMV’er har ikke et større HR/AMO setup, og det forebyggende arbejde er derfor ofte bundet op på lederen som en vigtig rollemodel
Sætte kerneopgaven i fokus Handler om at sætte kerneopgaven i fokus og have blik for at koble viden om stress og sygefravær til virksomhedens kerneopgave og driftssituation.
Understøtte handleevne Handler om at medvirke til, at ledere og arbejdsmiljøansvarlige får tiltro til, at handling kan virke og give de ønskede resultater gennem brug af anerkendt forskningsviden, der kan understøtte handlemuligheder i egen organisation.
Hjælpe til fastholdelse af løsninger/forandring Handler om at yde støtte således, at virksomheden er i stand til at arbejde videre på egen hånd – beskrive handlingsplaner (foranstaltninger) så relevant viden, læring og beslutninger fastholdes. Det kan f.eks. ske gennem lokale ambassadører.