bifrost projektet

Bæredygtige indsatser til fremme af arbejdsmiljørådgivning om SMV’ers TTA-praksis (BIFROST)

Hvordan kan små og mellemstore virksomheder blive bedre til at forebygge og håndtere mentale sundhedsudfordringer på arbejdspladsen? Det skal en ny udviklings- og formidlingsindsats finde svar på. Bag projektet står Team Arbejdsliv, Arbejdsmiljørådgiverne, der i samarbejde med fem andre rådgiverenheder særligt vil se nærmere på brancher inden for finans, kommunikation og medier.


Baggrund

Traditionelt ligger det største fokus i indsatsen for at få hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage til arbejdet (kaldet TTA-indsats) i kommunernes tiltag og dialog med virksomhederne (jf. Det store TTA-projekt). Der kan dog ligge både menneskelige og økonomiske gevinster for små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i, at støtte dem i at gøre mere for at forebygge stress-relaterede sygemeldinger og håndtere sygefravær på arbejdspladsen.

Arbejdsmiljørådgivningen kan udgøre en central ressource for forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær i SMV’er. Men der savnes en stærkere kobling til arbejdspladsen og en mere brobyggende rådgivning om, hvordan SMV’er kan forbedre forebyggelsen af længerevarende sygdom og håndtering af sygefravær grundet stress relaterede udfordringer. Der mangler også en mobilisering af relevant forskningsviden på området.

VELLIV Foreningen støtter projekter der styrker mental sundhed på SMV-området. TeamArbejdsliv og Arbejdsmiljørådgiverne har i samarbejde med fem rådgiverenheder skabt et tværfagligt partnerskab, der udvikler en ny ramme for arbejdsmiljørådgivning. De fem rådgiverenheder Projekthuset Aron, Glifberg Processer, ArbejdsmiljøCentret, Monique Hartmann og Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest. Projektet skal give eksempler på indsatser til forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær i SMV’er, og styrke samarbejdet mellem arbejdsmiljørådgivere og SMV’er ved at udvikle en ny metode for rådgivning om området til SMV’er. Der bliver særligt fokuseret på brancher inden for finans, kommunikation og medier.


Formål

Hovedformålet med projektet er at gennemføre en udviklings-, og formidlingsindsats som kan styrke den mentale sundhed på SMV-området. Dette gøres i projektet ved at sætte fokus på samarbejdet mellem SMV’er og arbejdsmiljørådgivere omkring forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær. Mere specifikt har projektet et dobbelt sigte:

  1. At udvikle en metode til fremme af samarbejdet mellem rådgivere og SMV’er om forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær.
  2. At skabe viden om, hvordan brobygningen fungerer ved at understøtte konkrete indsatser til at forebygge og håndtere stressrelateret sygefravær i SMV’er indenfor finansbranchen og medie, -og kommunikationsbranchen.

Metode

Projektet anvender en interaktiv metode baseret på aktionslæring. Under projektforløbet vil rådgivere og SMV’er deltage i tre udviklingsmøder af en halv dags varighed. Møderne faciliteres af en trænet moderator. Udviklingsmøderne vil have hver deres specifikke tema, som understøtter en samlet udvikling- og formidlingsindsats med fokus på omsætning af forskningsviden til praksis, udvikling af brobyggende arbejdsmiljørådgivning, samt tilpassede implementeringsgreb til fremme af SMV’ers forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær. Mellem udviklingsmøderne gennemføres konkrete rådgivningsforløb mellem rådgivere og SMV’er samt tre netværksmøder med de deltagende rådgiverenheder. Både møder og rådgivningsforløb evalueres gennem følgeforskning.

Målgruppen for projektet er rådgiverenheder der yder arbejdsmiljørådgivning om forebyggelse og håndtering af stress i arbejdet samt ledere og medarbejdere i SMV’er med op til 150 ansatte. I alt seks rådgiverenheder og seks SMV’er fra finans, og medie og kommunikationsbranchen indgår i partnerkredsen.


Forventede resultater

Projektets resultater vil belyse, hvordan en målrettet brobyggende arbejdsmiljørådgivning kan bidrage til at fremme forebyggelse og håndtering af stressrelateret sygefravær blandt SMV’er i det udvalgte brancher:

  • Udvikling af en brobygger metode (SMV-brobygger) der beskriver bagvedliggende forudsætninger og principper der kan fremme et godt samarbejde mellem rådgivere og SMV’er
  • Konkrete case eksempler der viser forskellige indsatser som rådgivere og SMV’er har samarbejdet om, og hvordan brobygningen mellem rådgivere og SMV’er har fungeret

Tidshorisont

Projektet er støttet af VELLIV Foreningen og gennemføres i perioden januar 2019 og afsluttes august 2020.